ISKAM-PARI.COM се продава... вижге още

The best websites for big free easy money online.

 

Заповядайте в новата по-интересна версия на ISKAM-PARI.COM за всичко, от което имате нужда.

 

Пари и тяхното значениe

Пари!

Парите са веществени или мислени средства, давани и приемани за плащане на стоки или услуги, или за разплащане по дълг в дадена страна или даден обществено-икономически контекст. Парите изпълняват няколко основни функции - служат като средство за размяна, разчетна единица и запас от стойност.

Исторически парите възникват под формата на стокови пари, но почти всички съвременни парични системи използват декретни пари. Декретните пари нямат стойност сами по себе си, а стойността им произтича от тяхното обявяване от държавата за законно платежно средство, което задължително трябва да бъде приемано при плащания в границите на съответната юрисдикция. Появата на парите не зависи от наличието на държавна власт, то е естествено пазарно явление. Въпреки това държавата често налага монопол върху паричните средства и използването на алтернативни пари се преследва от закона.

Паричното предлагане в дадена страна включва банкнотите и монетите на съответната парична единица, както и депозитите на поискване (банкови пари), които често включват по-голямата част от общото парично предлагане. Банковите пари са нематериални и съществуват само под формата на счетоводни записи, но въпреки това те изпълняват трите основни функции на парите.

Функции.

В миналото се е приемало, че парите имат четири основни функции - да служат като средство за размяна, разчетна единица,стандарт за отложено плащане и запас от стойност. В по-голямата си част съвременната литература по въпроса не разглежда стандарта за отложено плащане като самостоятелна функция, а я включва като елемент на останалите.

Водени са много теоретични спорове около съчетаването на функциите на парите, като някои автори настояват за тяхното по-отчетливо разграничаване и дори че една единица не може да изпълнява всички функции едновременно. Един от аргументите в подкрепа на това становище е, че ролята на парите като средство за размяна е в противоречие с тяхната роля като запас на стойност - ролята им като запас на стойност изисква те да не се харчат, а за ролята им на средство за размяна е нужно те да се намират в обръщение. Според друга гледна точка съхранението на стойността е само отлагане на размяната - парите не губят функцията си на средство за размяна, а просто тя може да бъде реализирана в различно място и време.

Много стоки и абстрактни символи притежават някои от изброените характеристики, но за да бъдат пари те трябва да изпълняват едновременно и трите условия.

Средство за размяна.

Когато даден предмет се търси най-вече, за да се използва за размяна, заради възможността да бъде използван за търговска размяна с други неща, тогава той притежава свойството на средство за размяна. То дава възможност да се избегне неефективността на бартерната размяна, например проблема със съвпадението на желанията. В същото време това качество на парите позволява те да бъдат стандарт за отложено плащане, т.е. инструмент за изплащане на дълг. 

Разчетна единица.

Когато стойността на дадена стока често се използва за измерване или сравнение на стойността на други стоки или нейната стойност се използва за деноминиране на дългове, тогава тя функционира като разчетна единица. Съществуването на разчетна единица е задължително условие за формулирането на търговски споразумения, включващи някаква форма на дълг. Дадено задължение не може да служи като разчетна единица, тъй като стойността му е определена чрез сравнение с някаква външна еталонна стойност, някаква истинска разчетна единица.

Например, ако в дадена култура хората са склонни да измерват ценността на нещата спрямо козите, козите могат да се разглеждат като преобладаваща разчетна единица в тази култура. Може да се каже например, че един кон струва 10 кози, а добра кобила струва 45 кози. Също може да се каже, че полица, деноминирана в кози, ще променя стойността си по приблизително същия начин, както истинските кози.

Няколко важни свойства допринасят за ефективността на дадена разчетна единица:

>Делимостта на по-малки единици без загуба на стойност. Например, ценните метали могат да бъдат разделяни и отново обединявани чрез претопяване.

>Взаимната заменимост на предметите, използвани като разчетна единица. Това прави неподходящи за разменна единица ценности като диамантите или произведенията на изкуството.

>Лесната проверимоста на стойността. Например, монетите обикновено имат специално обработен ръб, така че всяко отстраняване на материал да бъде лесно забележимо.

Запас от стойност.

Когато даден предмет се купува, най-вече за да съхранява стойност за бъдеща размяна, тогава той се използва като запас от стойност.

Например, една дъскорезница може да поддържа на склад дървен материал, който има пазарна стойност. По същия начин тя може да има каса с пари, които поддържат пазарна стойност. И двете биха представлявали запас от стойност, защото чрез размяна в бъдеще могат да бъдат превърнати в други стоки. Повечето трайни стоки притежават това свойство, но за ефективното изпълнение на функцията на запас от стойност, стойността на съответната стока трябва да е относително устойчива във времето. В този смисъл инфлацията, намалявайки стойността на парите, ограничава тяхната способност да служат като запас от стойност.

Парично предлагане.

В икономическата теория понятието пари обхваща всички финансови инструменти, които могат да изпълняват описаните по-горе функции. Сборът от всички такива финансови инструменти представлява паричното предлагане в дадена икономика. Тъй като паричното предлагане се състои от различни инструменти, обикновено монети и банкноти, депозити на поискване и различни други видове депозити, количеството на парите в икономиката се измерва чрез сумирането на тези инструменти в парични агрегати. В съвременната теория на парите се разграничават няколко парични агрегата, въз основа на ликвидността на инструментите, използвани като пари.

Обикновено паричното предлагане се измерва чрез един от трите парични агрегата M1, M2 и M3. Агрегатът M1 обхваща монетите, банкнотите, пътническите чекове и депозитите на поискване, M2 включва M1, заедно със спестовните влогове и срочните депозити под определен размер, а M3 - M2, заедно с останалите срочни депозити и някои други финансови инструменти. Друг паричен агрегат, използван в някои случаи, е M0, който включва само издадените банкноти и монети и депозитите на банки и други институции в централната банка. Сред изброените парични агрегати най-висока ликвидност има M0, а най-ниска - M3.

 

Начало   ClixSense   NeoBux   Допълнителни сайтове   Решаване на задачи

© iskam-pari.com (original) (bg.iskam-pari.com 2016) / 2012 - 2018 / Национален инфо-сайт за практическа работа с PTC сайтове.

РЕДАКЦИЯ в сайта - 5.04.2018г. / Текуща версия от 26.06.2013г.

Благодарствени писма.

Fashionsko.bg - дамска и мъжка мода.
 

 

 

Skrill!

(онлайн сметка за NeoBux)

 

Payoneer!

(онлайн сметка за ClixSense)

 

 

Със събраните пари от PTC сайт може да се възползвате от:

Дамски (женски) дрехи от fashionsko.bg